Àrea Salut i Esport.

31.05.2022
Per treballar: la salut física i mental. L'activitat esportiva és un dels factors claus protectors claus protectors de la salut i es rela-ciona directament amb l'autocura i la imatge personal, incidint en aspectes vitals per la in-serció, com és l'autoestima. Altres activitats vinculades a aspectes com la relaxació ator-guen a l'usuari eines de control de la pròpia simptomatologia .
¡Crea tu página web gratis!